گان جراح

گان جراح

گان جراح

  • کشبافت سرآستین، نوار دوریقه
  • اسپان باند ، گرماژ 38، 40 ،50
  • طول 110 الی120 سانتی متر ، عرض 150 الی 160 سانتی متر
  • آبی