بازارسنجی

انجام مطالعات بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در حوزه صادرات است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می‌آید. در عین حال برای تدوین استراتژی‌های کسب و کار نیز از این روش استفاده می‌شود. در واقع این روش برای افرادی که می‌خواهند برای اولین بار وارد بازارهای کشورهای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت مدیریت صادرات زینو بنیان نیک ضمن ارائه خدمات بازارسنجی اطلاعات دقیقی از بازار کشور هدف را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده و ضمن ارائه‌ی گزارش‌های ماهانه و در قالب قرارداد خدمات خود را به تولید کنندگان ارائه می‌دهد.