بازار عراق بهشت تولیدکنندگان ایرانی

1-بازار مصرف کننده

 

2-توانایی ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی

 

3-تقارب فرهنگی


4-هزینه پایین حمل و نقل


این مطلب به زودی تکمیل میشود.